HomeOver Kiddoozz

Pedagogisch beleid

Elke kind is uniek: het ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze. Kiddoozz kinderopvang streeft ernaar de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Dat doen we in een inspirerende en positieve omgeving, zodat ze straks goed voorbereid de wijde wereld in kunnen.

Multiculturele samenleving

Omdat de wereld om ons heen zich kenmerkt door onderlinge verschillen, besteedt Kiddoozz extra aandacht aan de ontwikkeling van kinderen in een multiculturele samenleving. We leren kinderen zich een houding eigen te maken en open te staan voor verschillen die ze later tegen zullen komen. Het hebben van respect voor elkaar speelt daarbij een belangrijke rol.

Visie

De ontwikkeling van het kind wordt beïnvloed door de voortdurende interactie tussen ouder, kind en omgeving. Kind en ouder hebben ieder hun eigen persoonlijke en actieve inbreng. Maar ook aangeboren eigenschappen, temperament en achtergrond zijn van invloed. Kiddoozz kinderopvang heeft respect voor de eigenheid van ieder kind en de gezinssituatie waarin hij opgroeit.
We bieden kinderen een veilige omgeving waarin hun behoeften centraal staan en zij zich in groepsverband kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt Kiddoozz ouders de kans hun gezins- en beroepsleven op verantwoorde wijze te combineren.

Aanpak

De opvanggroepen van Kiddoozz worden geleid door Pedagogisch Medewerkers. Daarnaast heeft Kiddoozz een Pedagogisch Beleidsplan ontwikkeld. Dit plan biedt houvast als het gaat om het stimuleren van ontwikkelingskansen, het bewaken van de kwaliteit die we bieden en de invloed van onze multiculturele samenleving. Maar het Beleidsplan gaat ook in op onze algemene werkwijze. Denk aan het stimuleren van taalontwikkeling, het toepassen van opvoedingstheorieën en het signaleren van gedrag- en ontwikkelingsproblemen.

Stam- en Basisgroep

Kiddoozz beschikt over stam- en basisgroepen. De stamgroep is de groep waarin kinderen op het kinderdagverblijf worden ingedeeld. De BSO daarentegen kent basisgroepen. Voor beide groepen geldt dat kinderen worden ingedeeld in een vaste groep en dat deze groepen begeleid worden door een vaste pedagogisch medewerker. Tot slot heeft elke groep een eigen, op de leeftijd van de kinderen, afgestemde groepsruimte.

Kiddoozz biedt:

een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen in groepsverband kunnen ontwikkelen;
respect voor wat een kind kan en is;
een gestructureerde aanpak waarin aandacht voor persoonlijk én sociale competenties;
ondersteuning bij de ontwikkeling van waarden en normen;
aandacht voor de diversiteit in onze samenleving;
kwaliteit en continuïteit zoals deze minimaal wettelijk zijn vastgelegd;
de mogelijkheid werk en gezin op een verantwoorde manier te combineren.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Kiddoozz hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling voor kindercentra, waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen. Onze aandachtsfunctionarissen zijn deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling ondersteunen en tevens kunnen zij ouders bij hulpvragen ondersteunen.

Bent u geïnteresseerd in ons complete Pedagogisch Beleidsplan? Klikt u dan op onderstaande link.

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan BSO